Atelier Kanal zoekt architecten

Atelier Kanal cherche des architectes

noAarchitecten, Sergison Bates architects en EM2N zijn op zoek naar ervaren architecten voor het gemeenschappelijk bureau Atelier Kanal. Atelier Kanal concentreert zich de komende jaren op het ontwerp en de uitvoering van Kanal – Centre Pompidou te Brussel.

noAarchitecten, Sergison Bates architectes et EM2N sont à la recherche d’architectes pour leur bureau collectif Atelier Kanal. Atelier Kanal se concentrera dans les années à venir sur la conception et la mise en œuvre de Kanal – Centre Pompidou à Bruxelles.

Het project
De voormalige Citroëngarage, Brusselse landmark langs het kanaal, zal worden getransformeerd tot een nieuwe culturele hub waarin onder andere een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst en het architectuurcentrum CIVA zullen worden ondergebracht. Ook wordt het een cruciale plek in de ontwikkeling van de kanaalzone.

Le projet
L’ancien garage Citroën, repère bruxellois le long du canal, sera transformé en un nouveau pôle culturel qui comprendra un nouveau musée d’art moderne et contemporain et le centre d’architecture CIVA. Il deviendra également un lieu crucial dans le développement de la zone du canal.

Project leider
• minstens 10 jaar ervaring, waarvan een substantieel deel in de Belgische en liefst Brusselse context;
• ervaring met grootschalige publieke projecten;
• ervaring met team management, alle fasen van een project, communicatie met externe partners en administraties;
• zeer goede kennis van Frans, Nederlands en Engels.

Chef de projet
• au moins 10 années d’expérience, dont une partie substantielle dans le contexte belge et de préférence à Bruxelles
• expérience avec des projets publics à grande échelle
• expérience avec la gestion d’une équipe, toutes les phases d’un projet, la communication avec les partenaires externes et les administrations
• très bonne connaissance du français, néerlandais et anglais

Project architect
• minstens 5 jaar ervaring;
• ervaring met werken aan bestaande gebouwen en/of culturele gebouwen is een meerwaarde;
• ervaring met projectcoördinatie in alle fasen van een bouwproject;
• uitgebreide kennis van technische detaillering;
• zeer goede kennis van Frans of Nederlands, en Engels.

Architecte de projet
• au moins 5 ans d’expérience
• l’expérience de travail sur des bâtiments existants et / ou des bâtiments culturels est une valeur ajoutée
• expérience de la coordination du projet dans toutes les phases d’un projet de construction
• connaissance approfondie des détails techniques
• très bonne connaissance du français ou du néerlandais, et de l’anglais

Gelieve een motivatiebrief en portfolio, digitaal en op papier, te bezorgen aan:
Veuillez envoyer une lettre de motivation et un portfolio, par email et sur papier:

cv@atelierkanal.brussels
noAarchitecten – An Fonteyne
Foppensstraat 16 – 1070 Brussels